Tiền Không Làm Ta Hạnh Phúc Hơn ?

Tiền không làm ta hạnh phúc. Nhưng chúng ta cần tiền để sống ? Vậy chúng ta phải làm gì ? Cố gắng kiếm thật nhiều tiền hay hài lòng với những gì mình đang có ? Vấn đề là cả hai lựa chọn trên đều có chi phí rất cao.